ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (BEZ PDV-a)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst – “Narodne novine”, broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i izvanredni tehnički pregled:

a) Opći dio
1 Moped, motocikl ili laka prikolica 92,67 HRK
2 Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor 152,57 HRK
3 Autobus ili teretni automobil 245,23 HRK
b) Posebni dio (ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)
4 Vozilo s dizelskim motorom 102,58 HRK
5 Vozilo s BEZ-KAT motorom 53,01 HRK
6 Vozilo s REG-KAT motorom 99,56 HRK

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7 Moped, motocikl 53,01 HRK
8 Osobni automobil 72,84 HRK
9 Autobus, teretni automobil, priključno vozilo 122,84 HRK

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10 Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom) 609,87 HRK
11 Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 1.007,68 HRK
12 Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 490,48 HRK

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.) 46,12 HRK
14 Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu) 17,24 HRK
15 Ovjera prometne dozvole 46,12 HRK
16 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije 14,35 HRK
17 Izdavanje registarskih i izvoznih pločica 17,24 HRK
18 Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole 51,72 HRK
19 Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice 22,84 HRK

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20 Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan 66,37 HRK
21 Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.) 49,57 HRK
22 Utiskivanje broja šasije na vozilo 99,56 HRK
23 Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica 17,24 HRK
24 Obrasci i registri tehničkog pregleda 9,34 HRK

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.