ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (BEZ PDV-a)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst – “Narodne novine”, broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i izvanredni tehnički pregled:

a) Opći dio
1 Moped, motocikl ili laka prikolica 12,30 EUR
2 Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor 20,25 EUR
3 Autobus ili teretni automobil 32,55 EUR
b) Posebni dio (ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)
4 Vozilo s dizelskim motorom 13,61 EUR
5 Vozilo s BEZ-KAT motorom 7,04 EUR
6 Vozilo s REG-KAT motorom 13,21 EUR

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7 Moped, motocikl 7,04 EUR
8 Osobni automobil 9,57 EUR
9 Autobus, teretni automobil, priključno vozilo 16,30 EUR

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10 Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom) 80,94 EUR
11 Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 133,74 EUR
12 Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 65,10 EUR

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.) 6,12 EUR
14 Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu) 2,29 EUR
15 Ovjera prometne dozvole 6,12 EUR
16 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije 1,90 EUR
17 Izdavanje registarskih i izvoznih pločica 2,29 EUR
18 Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole 6,86 EUR
19 Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice 3,03 EUR

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20 Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan 8,81 EUR
21 Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.) 6,58 EUR
22 Utiskivanje broja šasije na vozilo 13,21 EUR
23 Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica 2,29 EUR
24 Obrasci i registri tehničkog pregleda 1,24 EUR

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.